Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Program
www.grobarczyk.pl

Szanowni Państwo!

Jestem głęboko przekonany, że w Brukseli można skutecznie dbać o interesy naszego regionu co w konsekwencji będzie prowadziło do jego rozwoju i poprawy poziomu życia mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz Regionu Lubuskiego.

Moja wizja Unii Europejskiej

Moja wizja Unii Europejska to wizja Wspólnoty Solidarnych Europejskich Narodów, której fundamentem są wartości chrześcijańskie. Jestem zwolennikiem Unii jako wspólnoty suwerennych państw. Dzisiejszy kształt Wspólnot Europejskich niestety zmierza ku realizacji koncepcji federalistycznej integracji europejskiej na co nie może być zgody. Należy jak najszybciej odwrócić Europę twarzą do obywateli, gdyż dzisiejszy model Unii Europejskiej tworzy biurokratyczną machinę, która odwrócona jest niestety twarzą w stronę europejskich elit. Prowadzi to do deficytu demokracji w strukturach europejskich czego wyraz niezadowolenia obywateli ukazuje choćby negatywny wynik referendum ratyfikującego Traktat Lizboński w Irlandii.

Nowoczesna Polska Gospodarka

Polska stoi przed wielką szansą bardzo szybkiego rozwoju oraz zdecydowanej poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Możemy być krajem nowoczesnym cieszącym się szybkim i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, który pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu krajów tzw. starej Unii Europejskiej. Możliwe to jednak będzie tylko i wyłącznie przy skutecznym wykorzystaniu środków finansowych z budżetu Unii. Dobre zarządzanie środkami europejskimi pozwoli nam na korzystanie z najnowszych narzędzi technicznych w szczególności z najnowszych narzędzi teleinformatycznych. Uważam, że na forum Unii Europejskiej należy zabiegać o jak największe środki dla słabszych ekonomicznie regionów naszej Ojczyzny. Polsce, jako krajowi, który posiada duże zapóźnienia rozwojowe w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej potrzebna jest wizja i strategia rozwoju. Aby nasz kraj mógł się dynamicznie rozwijać powinny być wyznaczone oraz uporządkowane cele i priorytety w strategii planowania działań Polski w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Rozwój regionalnych przedsiębiorstw

Uważam, iż majątek Skarbu Państwa należy traktować jako istotny zasób nie tylko polityki solidarności społecznej ale także polityki rozwoju. Nie zgadzam się z tezą, iż jest on masą upadłościową i bagażem dla Państwa, który należy jak najszybciej sprywatyzować. Najlepszym dowodem na skuteczne i rentowne zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym jest przykład Polskiej Żeglugi Morskiej. Szczęśliwie decyzja o komercjalizacji została zablokowana wetem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie można popełnić błędów jakie popełniały kolejne władze niszcząc chociażby takie przedsiębiorstwa jak Gryf, Transocean, Wiskord czy Huta Szczecin. Na arenie międzynarodowej należy negocjować jak najlepsze warunki dla rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji z innych krajów. Niewybaczalnym jest grzech zaniechania Rządu w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie Stoczni Szczecińskiej. W momencie światowego kryzysu gospodarczego, gdy rządy krajów Europy Zachodniej nacjonalizowały kolejne przedsiębiorstwa zmuszeni zostaliśmy przez Komisję Europejską do przeprowadzenia podziału oraz sprzedania majątku Stoczni Szczecińskiej i Gdyńskiej. Należy stworzyć dziś warunki do rozwoju takich przedsiębiorstw jak chociażby Zakłady Chemiczne Police. Ważnym elementem rozwoju naszego regionu powinien być rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz związane z tym wsparcie dla parków technologicznych, parków przemysłowych a także lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości.

Ochrona i rozwój Gospodarki Morskiej

Gospodarka morska jest integralną częścią polskiej gospodarki, nie sposób jest zakładać wzrostu gospodarczego bez rozwoju branży morskiej. Przemysł okrętowy to sektor gospodarki o najbardziej globalnym charakterze, nie tylko w wymiarze fizycznym, tzn. że statki są środkami transportu globalnego, ale także ponieważ ich konstrukcje są integracją osiągnięć technologicznych wszelkich możliwych branż od przemysłu stalowego do chipów. Stocznia jest wielką montownią, do wyprodukowania statku potrzeba od tysiąca do trzech, czterech tysięcy dostawców i podwykonawców, jedno miejsce pracy w stoczni oznacza od 3 do 6 miejsc pracy poza nią. Moim podstawowym zadaniem w Parlamencie Europejskim będzie obrona polskiego przemysłu stoczniowego. Problem marginalizacji polskich portów oraz polskich przedsiębiorstw żeglugowych musi być stale podnoszony na forum unijnym, prawo stanowione w PE musi stwarzać równe szanse rozwoju gospodarki morskiej we wszystkich krajach Unii. Cieszę się, że pod moim kierownictwem Ministerstwo Gospodarki Morskiej przygotowało i rozpoczęło program budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu.

Bezpieczeństwo energetyczne

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju to jedno z najważniejszych wyzwać polskiej polityki. Rząd Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego nadał nową jakość polityce energetycznej naszej Ojczyzny. Dzięki zabiegom Rządu w przyjętym na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 roku Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności pomiędzy państwami członkowskimi. Niestety, na początku 2009 roku byliśmy świadkami kolejnego wykorzystywania przez Rosję polityki energetycznej do realizacji jej własnych celów związanych przede wszystkim z neoimperialną polityką względem swoich sąsiadów. Dlatego powinniśmy bardzo stanowczo stawiać na forum Unii Europejskiej temat wspólnej polityki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym Polski. Planowany przez UE i Rosję nie tylko wpłynie negatywnie na dywersyfikację dostw gazu ale budowa jego stworzy ogromne zagrożenie ekologiczne dla polskiego wybrzeża. Strategicznym elementem dywersyfikacji źródeł energii jest realizacja budowy Gazoportu LNG w Świnoujściu.

Rozwój rybołówstwa

Rybołówstwo od wielu lat boryka się z ogromnymi trudnościami. Podstawowy problem to brak właściwego oszacowania zasobów ryb w Morzu Bałtyckim. Na podstawie błędnych danych określane są limity połowowe oraz proces redukcji mocy połowowych. Efektem tego jest postępujący proces likwidacji polskiej floty rybackiej. Rząd Platformy Obywatelskiej ponosi odpowiedzialność za upadek tej branży. Moim celem jest wprowadzenie zmian do Wspólnej Polityki Rybackiej UE, dające polskim rybakom, wśród krajów bałtyckich, równe szanse funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zabezpieczenie oraz wsparcie polskiej własności

Szczególnie ważną kwestią dla naszego regionu jest sprawa związana z roszczeniami odszkodowawczymi obywateli niemieckich dotyczącymi majątków po byłych przesiedleńcach z Ziem Odzyskanych. Uważam, iż należy ten temat uznać za ostatecznie zakończony i głośno o tym mówić wykorzystując forum Parlamentu Europejskiego. Sprawy te nie powinny podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Będę robił wszystko aby w tej kwestii przywrócić prawdę historyczną oraz elementarną sprawiedliwość w stosunkach polsko-niemieckich. Niezwykle ważna dla regionu Polski północno-zachodniej jest także kwestia ochrony zabytkowych obiektów sakralnych i wsparcia ich ze środków unijnych. Uważam, że jest to jeden z elementów powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy, bez którego nie zbudujemy fundamentów Unii Europejskiej jako Wspólnoty Solidarnych Europejskich Narodów.