Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności
fot. Forum Gryf

22 marca 2012 • W regionie • Forum GryfDebata Forum Gryf „Wspieranie rozwoju regionalnego w skali kraju i Europy” (materiał foto)

W czwartek tj. 22 marca 2012 roku odbyło się spotkanie Forum Gryf z udziałem zachodniopomorskich parlamentarzystów.
Zaproszenie przyjęli:
• Norbert Obrycki - Senator RP
• Marek Gróbarczyk - Poseł do Parlamentu Europejskiego
• Grzegorz Napieralski - Poseł na Sejm RP
• Arkadiusz Litwiński - Poseł na Sejm RP
• Joachim Brudziński - Poseł na Sejm RP
W spotkaniu tym również uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Wojciech Drożdż.

W sali Rady Wydziału na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zgromadziło się blisko 70 osób ze środowiska szczecińskich przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i samorządu zainteresowanych przyszłością Pomorza Zachodniego.

Na wstępie prowadzący spotkanie - dr Maciej Drzonek zapowiedział wirtualne wystąpienie prof. Bogusława Liberadzkiego - Posła do Parlamentu Europejskiego, który w owym czasie pełnił swe obowiązki w Brukseli, jednocześnie kierując kilka słów do uczestników dyskusji Forum Gryf: „Unia Europejska w dużej mierze jest Unią regionów. Wspieramy nie państwa, a regiony, które są najmniej rozwinięte. Chciałbym widzieć swój region rosnącym”. Profesor Liberadzki nawołuje również do wpisania Pomorza Zachodniego w europejską koncepcję tworzenia regionu, który ma swój przemysł wiodący - tą szansą mogłaby być znów gospodarka morska i w części usługowej przemysł transportowy. Europoseł wyraził swą nadzieję, aby wszyscy razem myśleli, samorząd wojewódzki oraz samorząd miasta nad rewitalizacją przemysłu - powrotem uprzemysłowienia, a także rozwojem logistyki i transportu morsko-lądowego spinającego północ i południe Europy przez Szczecin.

Profesor Alberto Lozano przedstawił cztery priorytety dla regionu, nawiązując do poprzedniego spotkania Forum Gryf na temat rozwoju obszaru metropolitalnego (relacja ze spotkania). Są to:
• pogłębienie toru wodnego,
• wsparcie dla BPO,
• przeprawa Police - Święte,
• stała przeprawa w Świnoujściu.

W odpowiedzi na wymienione wcześniej priorytety, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego stwierdził, że zachodnie obejście Szczecina musi być i jest realizowane przez Urząd Marszałkowski przy współpracy wszystkich samorządów przez które ma przebiegać. Jest to wspólny interes mobilizujący samorządy, dzięki czemu udało się opracować studium wykonalności. Z kolei tunel Police Święta (dwudrożny, 51,5 km), który jest wariantem optymalnym to inwestycja rzędu 4 mld zł - koszt nie do udźwignięcia przez władze lokalne i regionalne. Obecnie oczekuje się na uprawomocnienie decyzji środowiskowych dotyczących zachodniego obejścia, które uprzednio zostały zaprotestowane. Po drugie, jeżeli już zachodnie obejście Szczecina znajdzie się w kategorii dróg krajowych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury to należałoby w następstwie wpisać to przedsięwzięcie do inwestycji centralnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem Wicemarszałka Wojciecha Drożdża lobbing parlamentarzystów i stanowisko samorządów jest niezbędne w tej kwestii.

Senator RP Norbert Obrycki w swojej wypowiedzi podkreślił, że trzy z wymienionych priorytetów (pogłębienie toru wodnego oraz budowa przepraw: Police-Święta i w Świnoujściu) powinny być w przyszłości współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Zdaniem Senatora w ramach Funduszu Spójności „ekstra krokiem” jest stworzenie nowego programu operacyjnego Polski Zachodniej. Potrzebna jest również lokomotywa, która szarpnie rozwój stref przemysłowych w Policach i Gardnie (strefy w Stargardzie i Goleniowie są wystarczająco rozwinięte). Ponadto nasze województwo powinno w przyszłości korzystać w funduszy szwajcarskich - stwierdził Senator Obrycki.

Grzegorz Napieralski jest zdania, iż problem Pomorza Zachodniego tkwi w tym, jaka „ekipa” rządzi w Warszawie. Do tej pory nie udało się stworzyć lobby na rzecz naszego regionu, a budowany w Warszawie wizerunek Szczecina jest niekorzystny. Poseł Napieralski przytoczył przykład Gazoportu, jako pierwszej i jedynej inwestycji wygranej dla regionu. Ponadto wymienia szereg nieudanych prób - po pierwsze relacji politycy-przedsiębiorcy nie udało się wypracować; po drugie brak wizji Szczecina - zdaniem Grzegorza Napieralskiego boimy się powiedzieć, że jesteśmy zapleczem dla Berlina; po trzecie - brak sprecyzowanego planu, który powinniśmy lobbować, dlatego przegrywamy bitwę m.in. z Trójmiastem. Poseł nawoływał do współpracy parlamentarnej oraz na szczeblu samorządowym; do stworzenia dogodnych warunków dla firm zarówno państwowych jak i prywatnych; do wybudowania wizerunku ośrodka akademickiego opartego na konkretnym profilu.

Arkadiusz Litwiński rozpoczął swoje wystąpienie od własnej gradacji priorytetów prezentowanych przez prof. Lozano. Jako pierwsze Poseł traktuje pogłębienie toru wodnego, w drugiej kolejności - obwodnicę zachodnią i przeprawę Police-Święta, na trzeciej pozycji - stałą przeprawę w Świnoujściu, a na końcu - rozwój sektora BPO. Zdaniem Posła Litwińskiego z ramach BPO parlamentarzyści mają najmniej do zrobienia i jest to sprawa najłatwiejsza. Natomiast zasadnicze znaczenie dla gospodarki mają pozostałe trzy inwestycje, na które potrzebne są olbrzymie pieniądze. Poseł podkreślił, że jest i będzie to polem braku sporów politycznych, gdyż zachodniopomorscy parlamentarzyści są zgodni co do tych priorytetów. „Udowodnijmy, że odzyskaliśmy te ziemie nie na darmo, ale żeby wykorzystać i pomnażać ten potencjał” - podsumowuje Arkadiusz Litwiński.

Joachim Brudziński słowem wstępu podkreślił, iż nie sposób się nie zgodzić z przedmówcami. Zdaniem Posła o wszystkim na początku i na końcu decydują ludzie. W latach 90’ Szczecin był porównywalny z Wrocławiem i Gdańskiem, więc skąd te problemy i dylematy? Przestaliśmy patrzeć na kraj jako integralną wspólnotę, kierujemy się partykularyzmami regionalnymi - stwierdził Brudziński, po czym nawoływał: Polską racją stanu jest, aby ten region rozwijać. Ponadto Poseł wymienia przykłady olbrzymich przedsięwzięć, które zostały zrealizowane, kiedy Unia Europejska jeszcze nie istniała: zbudowano Gdynię, odbudowano Szczecin jako państwo polskie, zbudowano Polską Żeglugę Morską w czasach PRL. Rolą i zadaniem państwa jest aby tego typu zadania, jak wspomniane wcześniej priorytety, było w stanie zrealizować z własnych środków, np. gdyby był realizowany projekt budżetu zadaniowego. Joachim Brudziński podkreślił, że Szczecin nie będzie rozwijany jeśli nie poradzimy sobie z demografią i budową ośrodka akademickiego. W tym zakresie pomysłem Posła jest konsolidacja uczelni szczecińskich w jeden organizm, który będzie mieć szansę konkurować z krajowymi uczelniami.

Na początku swojej wypowiedzi Marek Gróbarczyk pogratulował inicjatywy zorganizowania debaty. Sam przyznał, iż związany jest bardziej z forum unijnym niż parlamentarnym. Zdaniem Europosła zasadniczym elementem kreowania polityki jest demografia, która rządzi Unią Europejską - to kraje najbardziej zaludnione mają najwięcej do powiedzenia. Pomorze Zachodnie nie będzie ludne, jeśli nie będzie miejsc pracy, co w następstwie nie będzie możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Europoseł Gróbarczyk przytacza przykład Niemiec, gdzie występuje całkowita integracja szczebla średniego - integracja urzędnicza wspierana jest przez rząd i to na poziomie urzędnika realizowana jest strategia.

Po wypowiedziach zgromadzonych parlamentarzystów prowadzący spotkanie dr Maciej Drzonek zachęcił uczestników spotkania do dyskusji plenarnej. Wiceprezes Bulk Cargo Wojciech Pysiak zadał pytanie dotyczące postępów przygotowania inwestycji pogłębienia toru wodnego. W odpowiedzi zabrał głos Arkadiusz Litwiński ogłaszając, iż odbyło się w tej sprawie spotkanie z udziałem Premiera z parlamentarzystami PO oraz spotkanie z Ministrem Transportu - Sławomirem Nowakiem. Poseł Litwiński zapewnił, iż Premier Donald Tusk nie ma nic przeciwko realizacji przedmiotowej inwestycji. Opracowywana jest ocena skutków ekonomicznych przedsięwzięcia pogłębienia toru wodnego. Zdaniem Posła decyzja o realizacji inwestycji zapadnie w ciągu 9-15 miesięcy, gdyż właśnie w tym okresie zamykane będą programy operacyjne. Wiceprezes Bulk Cargo zadał drugie pytanie: kiedy rozstrzygnie się kwestia podatku z tytułu wieczystego użytkowania za grunty dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który obecnie wynosi 3% (w Gdyni i Gdańsku stawka ta wynosi 0,3%)? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że pracę w związku z wyrównaniem stawki za wieczyste użytkowanie wzięła na siebie Posłanka Renata Zaremba. W ciągu 2-3 tygodni wpłynie do ministerstwa projekt zmiany, a do końca lata tego roku będzie to prawo powszechnie obowiązujące.
fot. Forum Gryffot. Forum Gryffot. Forum Gryffot. Forum Gryffot. Forum Gryffot. Forum Gryffot. Forum Gryffot. Forum Gryf